Diskont pi?a, prehrane i sto?ne hrane

Uspeh preduze?a je zasnovan na slede?em: približiti se kupcima, vršiti direktnu dostavu robe u što kra?em roku (u istom danu kad se naru?i roba) uz pristupa?ne cene i odloženo pla?anje.