Upoznajte ljude koji kreiraju poslovnu politiku


Porodica je temelj na kojem po?iva uspjeh kompanije.

Detaljnije

Kompanija je 100% u vlasnitvu porodice i oni su veoma aktivno uklju?eni u rukovo?enje i upravljanje istom. Vlasnitvo i rukovo?enje kompanijom podrazumijeva brigu o ljudima i odravanje porodi?ne atmosfere me?u zaposlenima.