Jaja iz Milo?ana mogu na trpeze EU


okt 04, 2017

EU broj priznanje za kvalitet. Od septembra ?e pokušati da u?u na tržište EU, a krenu?e od Hrvatske.

Porodica Jovovi? iz Nikši?a je 1990. godine u mjestu Milo?ani otvorila farmu za proizvodnju  jaja , a sada su kao potvrdu kvaliteta dobili izvozni broj EU.

Rasla je farma, sa njom i tržište, da bi od 2004. poslovala u okviru preduze?a Alkoset, koje je u vlasništvu porodice Jovovi?. Izvozni broj EU im otvara mogu?nost osvajanja evropskog tržišta od 500 miliona potroša?a.

“Dobijanje izvoznog broja je pozitivna stvar s obzirom na uslove u kojima radimo i na tržište. Na ovaj na?in dobijamo mogu?nost da proširimo tržište. Ujedno, dobijanje izvoznog broja je preduslov za kvalitetan rad farme. Taj broj zna?i da moramo ispratiti kompletan sistem proizvodnje, da u njemu ne bude tzv. mrtvih ta?aka”, kazao je ”Vijestima” izvršni direktor Alkoseta Radovan Jovovi?.

Proizvodni kapacitet pomenute farme je devet miliona  jaja  na godišnjem nivou. S obzirom da je živinarstvo, smatra Jovovi?, posljednjih desetak godina doživjelo veliki uspon ne samo u Crnoj Gori, nego i u zemljama okruženja, dobijanje EU izvoznog broja ne predstavlja neku preveliku prednost u odnosu na konkurenciju, ali zna?i potvrdu kvaliteta.

“Godinama smo zastupljeni na crnogorskom tržištu i dok je ljetnja sezona ne planiramo sa izvozom. Me?utim, od septembra ?emo krenuti sa izvozom i prva zemlja bi?e Hrvatska. Uvjeren sam da ?emo osvojiti i okolna tržišta i to zbog ?injenice da imamo kvalitet”, poru?io je Jovovi?.

Prema njegovim rije?ima posljednjih desetak godina uložili su dosta novca kako bi farmu modernizovali tako da je kompletan proces proizvodnje automatizovan i pod nadzorom elektronskih ure?aja. Naredne godine planiraju da krenu sa sopstvenim uzgojem koka nosilja.

Pored Alkoseta mogu?nost da izvoze hranu na tržište Evropske unije krajem juna dobile su klanice i mesne industrije Mesopromet i “Goranovi?”, mesna industrija Gradina kompani, kao i farme za proizvodnju  jaja  Rebra komerc.

Ministar poljoprivrede Milutin Simovi? je nedavno ocijenio da dobijanje EU izvoznih brojeva zna?i novi iskorak crnogorske poljoprivrede u daljem unapre?enju standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane i usaglašavanju sa standardima EU.

The Author | alkosetme

View More Post from The Author